Menu
privacy
 

Privacy Statement Groéselt Zoonder Grens

SCG en Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens, hierna te noemen organisatie, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door organisaties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Ledenadministratie

- Informatieverstrekking

- Toevoegen whatsapp groepen organisatie

- Samenstellen aanwezigheidslijst

- Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Inschrijformulier lid met handtekening op papier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 1 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren, donateurs, leveranciers en geïnteresseerde

Persoonsgegevens van sponsoren, donateurs, leveranciers en geïnteresseerde worden door organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven

- Uitschrijven van facturen

- Gericht contact

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Sponsorenformulier

- Inschrijfformulier / Deelnameformulier

- Kopen van (entree)tickets

- Mondelinge toestemming

- Afgifte visitekaartje

- Via internet (Linkedin - Facebook - verzamelwebsites)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Logo

Uw persoonsgegevens worden door organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna maximaal 5 jaar of maximaal 7 jaar in de boekhouding (7 jaar zijn wettelijk verplicht).

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking activiteiten

- Vragen om uit te helpen bij activiteiten van de organisatie

- Bezorgen van vrijwilligers presentje

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Contactformulier vrijwilliger met handtekening op papier.

- Mondelinge toezegging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan organistatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men vrijwilliger wil zijn voor de vereniging en daarna maximaal 1 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van artiesten

Persoonsgegevens van artiesten worden door organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking

- Boekhouding / loonaangifte

- Uitbetalen

- Promotie optreden zowel offline als online

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Contract optreden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Kopie ID

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto

- Facebook url

- Website url

Uw persoonsgegevens worden door organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode tot het vastgelegde optreden en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding.

 

Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen artiesten

Persoonsgegevens van contactpersonen artiesten worden door organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking

- Boeken artiest

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Mondelinge toestemming

- Afgifte visitekaartje

- Via internet (LinkedIn - Facebook - verzamelwebsites)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men de artiest vertegenwoordigt en daarna maximaal 3 maanden.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers Groéselt Zoonder Grens

Persoonsgegevens van bezoekers worden door organisatie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Informatieverstrekking

- Toezeggen en opsturen entreekaarten

- Uitnodigen volgende editie Groéselt Zoonder Grens

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Toestemming via online formulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan organisatie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- NAW

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode tot Groéselt Zoonder Grens heeft plaatsgevonden en daarna maximaal 1 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze websites;
 • Het verzorgen van de loonadministratie van artiesten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de opslag van alle digitale bestanden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens organisatie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

SCG Gronsveld
Burgemeester van Laarstraat 8
6247 EV
Gronsveld

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens
Stationsstraat 29
6247 BJ
Gronsveld

info at groeseltzoondergrens dot nl

Privacy Statement Groéselt Zoonder Grens - V1.2 - laatst gewijzigd: 01-11-2022

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK